Prijevod 'pneumatika' – Rječnik hrvatski-Češki | Glosbe

Měření tlaku v pneumatikách

READ Návod k měření tlaku v pneumatikách pøeètìte si peèlivì tyto instrukcea ujistìte se, že jím rozumíte døíve, nežzaènete stroj používat. Prirocnik z navodiliPred uporabo stroja preberite pazljivota navodila in se prepricajte, da ste jihrazumeli. Prirucnik s naputcimaMolimo da pažljivo procitate ove naputkei da stroj uporabite tek kada se uvjerite daste ih u potpunosti razumjeli.

Instrukcja obs³ugiProszê uwa¿nie przeczytaæ instrukcjêobs³ugi i upewniæ siê przed pierwszymuruchomieniem kosiarki, czy wszystkiezawarte w instrukcji informacje s¹zrozumia³eNávod na použitieStarostlivo si prosím prečítajte tentonávod a presvedčite sa, či mu úplnerozumiete pred tým, ako naštartujetestroj. Használati utasításA gép használata előtt olvassa el ésértse meg az utasításokat.

LTA 43 Rev. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Zadržavamo si pravo na unošenje izmjena bez prethodnog obaviještavanja. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji bez uprzedniego zwaiadomienia. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hozzon.

Seznamte se s ovládacími prvkya správným použitím stroje.

Juluen LEGION HOLDER sada držáků rampy na střešní podélníky

Sekaèku nesmí obsluhovatosoby mladší 18 let. Takovéto instrukce by měly zdůrazňovat:- nutnost být opatrní a soustředění při práci na traktorovésekačce;- že použitím brzdy, měření tlaku v pneumatikách získat zpět kontrolu nad traktorovousekačkou, která se klouže se svahu.

kako sniziti tlak trenutno kapi za nizak pritisak

Hlavními dùvodu ztráty kontroly jsou:a nedostateèná trakce kolb pøíliš rychlá jízdac nedostateèné brždìníd typ stroje není vhodný pro daný úkole nedostateèné zhodnocení pùdních podmínek, zejména pøipráci na svazíchf nesprávné zapojení a pøipojení zaøízení, a rozloženízátìže. Sekaèkuneprovozujte, pokud jste bosí nebo v sandálech. Nikdynesnímejte víèko palivové nádrže, nebo nedoplòujte benzin,pokud je motor v chodu, nebo je horký.

Vyhnìte se vytvoøeníjakéhokoliv zdroje zapálení do doby, než budou benzínovépáry rozptýleny.

možete piti hipertenzije vode kamenje u liječenju hipertenzije

Poškozené nebo opotøebované žací nože vymìòujtevždy v sadì spoleènì s upevòovacími šrouby, aby bylo dodrženosprávné vyvážení.

Jízda po trávnatýchsvazích vyžaduje zvýšenou pozornost. Buïte opatrní pøi couvání;- Používejte protizávaží nebo závaží na kolech, je-li todoporuèeno v tomto návodu k používání.

kako umasirajte hipertenzije bubrezi i krvni pritisak

Provozování motoru pøi nadmìrných otáèkách, mùže zvýšitriziko osobního poranìní. Zkontrolujte, hipertenzija ir inkstai není strojpoškozen a proveïte opravu pøed opìtovným nastartováníma provozováním stroje;- začne-li stroj neobvykle vibrovat proveďte kontrolu ihned. VÝSTRAHA: Vždy odpojte kabel ze zapalovací svíèky aumístìte ho tak, aby nemohl pøijít do styku se svíèkou, atak zabránit náhodnému nastartování motoru pøi montáži,pøepravì, seøízování a opravách.

Dobro upoznajte upravljanje ipravilnu rabu opreme. Lokalni propisi mogupostavljati starosnu granicu za rad s kosilicom. Takvi naputki naglašavaju da:- pri vožnji stroja morate biti pažljivi i skoncentrisani naradove koje obavljate;- nadzor nad strojem, kada klizi měření tlaku v pneumatikách strmini, ne možete povratitiupotrebom kocnica.

Glavni razlozi za gubitak nadzora su:a nedovoljno nalijeganje kotaca;b prebrza vožnja;c neprikladno kocenje;d tip stroja nije prikladan za posao kojeg obavlja;e pomanjkanje znanja o utjecaju konfiguracije zemljišta, aposebno nagiba, měření tlaku v pneumatikách vožnju;f nepravilna distribucija vuce i opterecenjaII. Ne rukujte opremom bosih nogu ili u otvorenim sandalama. Tijekom dolijevanja nesmijete pušiti. Nikada ne skidajtepoklopac rezervoara za gorivo i ne doljevajte benzin dokje motor u radu ili dok je vruc.

Zamijeniteistrošene ili oštecene noževe i vijke u kompletu, da se održiravnoteža. Vožnja po travnatojstrmini zahtijeva posebnu pažnju. Da se zaštitite od mogucegprevrtanja:- ne zaustavljajte se i ne krecite naglo kada se penjete uzodnosno silazite niz strminu;- ukopcavajte spojku polako, mjenjac neka bude uvijekukopcan na neku od brzina, a posebno kada vozite nizstrminu;- stroj se treba kretati malim brzinama na strminama i naoštrim okukama;- stalno budite spremni na moguce grbe i rupe te drugeskrivene opasnosti;- nikada ne kosite poprecno na smjer strmine osim kada jekosilica za travnjake izradena za takvu namjenu.

Budite pažljivi pri vožnji unatrag. Rad motora s prevelikim brojemokretaja povecava rizik za ozljede osoba. U tom slucaju odmahpregledajte kosilicu za travnjak i popravite oštecenja prijeponovnog pokretanja motora i pulsni pritisak je opreme u rad;- ako stroj pocne nenormalno vibrirati provjerite odmahmoguce uzroke.

OPREZ: Uvijek skinite prikljucni kabel svjecice i postavite gatako da ne može doci u kontakt sa svjecicom i izazvati pokretanjemotora po nezgodi pri namještanju, transportu, podešavanju alivršenju popravki.

Seznanite se z nadziranjem inpravilno uporabo opreme. Morda vaši krajevnipredpisi dolocajo starostno mejo za upravljanje s kosilnico.

Simboli koji se koriste U dokumentaciji Upozoravajuće napomene - Struktura i značenje Simboli u ovoj dokumentaciji Na proizvodu 3 2. Održavanje 6. Prestanak rada 7. Tehnički podaci 8.

Takšna navodila morajo poudariti:- da mora biti uporabnik stroja měření tlaku v pneumatikách delom pazljiv in osredotocenna vožnjo;- da pri drsenju po travnati strmini zaviranje z zavorami neustavi stroja. Glavni razlogi za izgubo kontrole nad strojem so:a slab oprijem koles;b prehitra vožnja;c neustrezno zaviranje;d tip stroja ne ustreza zahtevam za delo, ki se opravlja;e premalo znanja o vplivu konfiguracije tal na premikanje, šeposebej to velja za strmine;f vlek in tovor sta neuravnotežena.

Vložka do zásuvky - izol. páska, zkoušečka, nůžky, montážní nůž, sada vrtáků 1-10mm - YT-55471

Ne upravljajtestroja z bosimi nogami ali měření tlaku v pneumatikách sandalih. Med tocenjem ne smete kaditi. Ko motor delujeali je še vroc, ne smete odpirati rezervoarja za gorivo alidolivati bencina.

Kosilnico rocno odpeljite stran od mesta razlitja. Pri tempa pazite, da ne pride do iskrenja oziroma uporabe ognjav obmocju, v katerem so prisotni bencinski hlapi.

Preglejteobrabo oz. Zaradi ravnovesja morate obrabljenaali poškodovana rezila in vijake vedno zamenjati v kompletu. Po koncani košnji prekinite dovod bencina zapiranjemventila za dovod bencina, ce vaš motor ima vgrajen takšen ventil.

Upravljanje s strojemIII. Vožnja potravnati strmini zahteva posebno previdnost. Da se izognetemožnemu prevracanju klistir hipertenzije, upoštevajte naslednja navodila:- Pri vožnji po strmini navzgor ali navzdol ne smete mocnopospeševati ali zavirati.

Bodite previdni pri vožnjinazaj. Ne dovolite, da se kdorkoli približastroju med delovanjem. Delovanje motorja s cezmernimi obratizvišuje tveganje za poškodbe oseb.

V takem primerupreglejte kosilnico, odpravite poškodbe in šele nato prižgitemotor in vklopite pogon prikljuckov.

hipertenzija je bolest ili način života hipertenzija izliječiti

Našteti deli naj bodo vedno cisti in brez ostankov trave, listjain cezmerne mašcobe. Nale¿y zawsze wymieniaæ ca³y kompletsiê z instrukcj¹ u¿ytkowania.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles Abstract: Aktivovaný kal na čistírnách odpadních vod je neustále vystavován nízkým koncentracím antimikrobiálních látek a dalších léčiv. To vyvolává otázku, jak mikroorganismy k těmto látkám na čistírně odpadních vod přistupují.

Lokalne przepisy mog¹ ograniczaæno¿y w celu zachowania wywa¿enia przyrz¹du tn¹cego. W trakcie szkoleñ nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagêsztucznym.

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

Poruszaniesiê po stokach poroœniêtych traw¹ wymaga zachowaniasamobie¿n¹. W celu zmniejszenie ryzyka przewróceniaNajczêœciej spotykanymi przyczynami utraty kontroli nad kosiark¹siê kosiarki nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: utrata równowagi lub œlizganie siê s¹:- nie měření tlaku v pneumatikách zatrzymywaæ měření tlaku v pneumatikách lub ruszaæ gwa³townie wa niedostateczna przyczepnoœæ kó³ do pod³o¿a;przypadku poruszania siê w dó³ lub w górê stoku;b zbyt du¿a prêdkoœæ jazdy;- sprzêg³o nale¿y w³¹czaæ powoli, nie wolno przemieszczaæc zbyt póŸne lub zbyt s³abe hamowanie;dŸwigni zmiany biegów w po³o¿enie neutralne, szczególnied zastosowanie kosiarki do prac, do których nie jest przystosowana;e niew³aœciwa ocena warunków terenowych, w szczególnoœcipochylenia stoków;w trakcie poruszania siê w dó³ stoku;- nale¿y zachowaæ ma³¹ prêdkoœæ kosiarki w trakcie poruszaniasiê po stokach i podczas pokonywania zakrêtówo bardzo ma³ym promieniu skrêtu;f nieprawid³owe rozmieszczenie obci¹¿eñ co powodujeutratê równowagi.

Nie wolno u¿ywaæ kosiarki w sanda³ach lub bez butów. Wszystkie znalezione przedmioty nale¿y usun¹æ. Nale¿y odczekaæ do momentu, w którym oparypracy. Praca silnika ze zbyt du¿¹prêdkoœci¹ obrotow¹ zwiêksza ryzyko wyst¹pienia awarii i zranieniaoperatora lub osób postronnych.

Nale¿y sprawdziæ czy kosiarka nie uleg³a uszkodzeniu,przed ponownym uruchomieniem nale¿y przeprowadziæniezbêdne naprawy;- w przypadku gdy w trakcie pracy pojawia siê silne drgania nale¿y niezw³ocznie przeprowadziæ kontrolê stanu technicznegokosiarki.

Manometar za mjerenje tlaka u gumama

Zoznámte sa s kontroloua správnym používaním zariadenia. Miestne obmedzenia môžu obmedziť vek používateľa. Nevozte inéosoby. Tieto inštrukcie by maliklásť dôraz na:- potrebnú starostlivosti a sústredenie sa počas práces pojazdnými strojmi;- ovládanie pojazdného stroja pri schádzaní zo svahunebude dosiahnuté brzdením. Hlavné dôvody straty kontroly nad strojom sú:a nedostatočné držanie volantu;b rýchla jazda;c neadekvátne brzdenie;d typ stroja je nevhodný pre danú činnosť;e neuvedomenie si účinku podmienok na pozemku,obzvlášť na svahoch;f nesprávne zapriahnutie měření tlaku v pneumatikách rozloženie váhy.

Nepoužívajte zariadenie, keď ste bosý alebo máteobuté sandále. Nikdynesnímajte veko nádrže a nenalievajte benzín, keď jemotor v prevádzke alebo keď je motor ešte horúci. Vymeňte opotrebované alebopoškodené nože a skrutky v sadách, aby ste zachovalirovnováhu. Jazda na trávnatých svahoch vyžaduje zvláštnustarostlivosť. Aby ste sa chránili pred prevrátením:- Nezastavujte alebo sa náhle nerozbiehajte, keď idetesmerom nadol alebo nahor po svahu;- Spojku púšťajte pomaly, vždy měření tlaku v pneumatikách zaradenú rýchlosť,hlavne keď idete dole z kopca;- Na svahoch a pri ostrom otáčaní by ste mali udržiavaťnízkou rýchlosť stroje;- Dávajte pozor na hrby a diery a iné skryténebezpečenstvá;- Nikdy nekoste naprieč svahom, pokiaľ na tento účelnie je stroj priamo konštruovaný.

Dávajte pozor, keď cúvate. Práce s motorom pri prílišveľkej rýchlosti môže zvýšiť nebezpečenstvo osobnéhozranenia.

Skontrolujtekosačku, či nebola poškodená a vykonajte opravy,skôr než znovu naštartujete zariadenie a uvediete hodo prevádzky;- pokiaľ stroj začne abnormálne vibrovať okamžitevykonajte kontrolu.

Samo gume!

VAROVANIE: Vždy odpojte vedení ku sviečke a umiestnitedrôt tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu so sviečkoua tým sa predišlo náhodnému naštartovaniu, keď sastroj nastavuje, preváža alebo opravuje.

Ismerjük mega vezérlőket és a gép megfelelő használatát. A helyi törvények korlátozhatjáka gép kezelőjének életkorát. Egy ilyenképzés alatt ki kell hangsúlyozni:- az óvatosság és a fi gyelem fontosságát, a géphasználata közben;- ha a felülős fűnyíró gép elcsúszik a lejtőn, a gép měření tlaku v pneumatikách nem nyerjük vissza a fék használatával. A gép feletti uralom elvesztésének fő okai a következők:a a kormány nem eléggé határozott tartása;b túl gyors hajtás;c helytelen fékezés;d a gép típusa nem felel meg a kijelölt feladatnak;e a talajkörülmények fi gyelmen kívül hagyása, különösena lejtőké;f helytelen megakasztás és súlyelosztás.

Ne kaszáljon mezítláb vagy nyitottszandálban.

hipertenzija faza i rizici kava za niski tlak

Sohane vegye le az üzemanyagtartály kupakját ill. Cserélje ki az elkopott vagy sérült pengéket éscsavarokat egyszerre, hogy fenntartsa az egyensúlyt. A közlekedésfüves lejtőkön különös elővigyázatot igényel.

Afelborulás elkerülése érdekében tegye a következőket;- ne álljon meg vagy induljon el hirtelen, ha lefele vagyfelfele halad;- a tengelykapcsolót lassan indítsa el, a gépet mindigtartsa sebességben, különösen ha lefele halad;- lejtőkön és nagyobb kanyarok esetén, a gép sebességemindig legyen kicsi;- ügyeljen a zökkenőkre ill. Hátramenet közbenlegyen óvatos. Ha a motort túlnagy sebességen működik, megnő a személyes balesetveszélye. Prostudujte a porozumìjte jejich významu. Te simbole lahko srecate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku.

Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen. Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod.

 • Kaka liječenje hipertenzije
 • Prijevod 'pneumatika' – Rječnik hrvatski-Češki | Glosbe
 • Stiga MP 84 Series Operator's Manual (Page 18 of 60) | ManualsLib
 • Manometar za mjerenje tlaka u gumama | 41 Kn | bb-tiglio.com

Naucite ih i razložite si njihovo znacenje. Zamieszczone poni¿ej symbole umieszczone s¹ na kosiarce lub w instrukcjach do³¹czonych do kosiarki. Nale¿y zapoznaæ siê z ich znaczeniem. Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy. Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket. CZPøed použitím traktoru musí být namontovány urèité díly,které jsou z pøepravních dùvodù volnì zabalené.

Na obrázkujsou vyobrazeny díly, které musí být namontovány. Prije pocetka rabe traktora potrebno je sklopiti odredenedijelove.

 1. Ekg hipertenzija prijepis
 2. Stylios UK ; Larry C.
 3. Povišen tlak i puls

Ti dijelovi su zbog sigurnijeg transporta priloženi upakovani. Na slici je prikazano koje dijelove morate sklopiti.

 • Sniziti tlak prirodno
 • 65 R15 tlak - Auto entuzijasta Hrvatska
 • AIRMAN ResQ Pilot - automatická opravná sada pneu AUTO ml (pro pn
 • Journal articles: 'Okluzní tlak' – Grafiati

Pred uporabo traktorja je potrebno nekatere dele sestaviti. Delesestavite v skladu s sliko v priloženi dokumentaciji.

AIRMAN ResQ Pilot - automatická opravná sada pneu AUTO 300 ml (pro pneu 12-17")

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania ci¹gnika nale¿y zamontowaæpewne jego elementy, które nie zosta³y zamontowane w fabryce w celu uzyskania ma³ych wymiarów transportowych. Elementyte znajduj¹ siê w opakowaniu ci¹gnika. Pred použitím sedadlovej kosačky musia byť namontovanéniektoré jej súčasti, ktoré sú voľne priložené v balení z dôvoduprepravy. A traktor használata előtt, bizonyos részeket, amelyek szállításcéljából le voltak véve és a csomagban találhatók, felkell szerelni. Provjerite da li se zarezi prirodno lečenje visokog pritiska poklopcu uklapaju sa odgovarajucimžljebovima na nastavku.

Měření tlaku v pneumatikách da li su prednji kotaci poravnaninaprijed i namjestite volan na glavcinu. Varno zategnite. Ujistìte se, že vodicí jazýèkykrytu tyèe zapadly do odpovídajících otvorù v krytu øízení. Zkontrolujte, zda pøední kola smìøují pøímo dopøedu a umístìtevolant na náboj.

Preverite ali se zareze v odprtini pokrova ujemajo z žlebovipodaljška. Prednji kolesi postavite naravnost in namestitevolan na pesto.

hipertenzija kriza s povraćanjem sok od naranče hipertenzija

Osigurajte pritezanjem. Założyć nakładkę kształtową nakońcówkę wałka przedłużającego, następnie założyć kierownicęna nakładkę kształtową. Dbajte na to, aby savodiace čapy vždy zasunuli do príslušných otvorov.

Skontrolujte, či predné kolesástoja rovno a pripevnite volant na hlavu. Pevne utiahnite. Bizonyosodjon meg, hogy aburkolat terelőhorgai beletalálnak a megfelelő hornyokba. Ellenőrizze, hogy az első kerekek előre vannak-e irányítvaés helyezze a kereket a kerékagyra.

Jól húzza meg. Odložte tento spojovací materiál pro upevnìní sedadlak traktoru. Sejmìte ochranný obal a zlikvidujte jej. Umístìte sedadlo na upevòovací desku sedadla tak, aby hlava osazenéhošroubu byla umístìna nad velkým otvorem v upevòovacídesce 2. Zatlaète sedadlo dolù tak, aby osazený šroub zapadl do otvoru aposuòte sedadlo smìrem k zádi traktoru.

Utáhnìte pevnì seøizovací šroub 3. Uvolněním páky sedadlo v pozici zablokujete.